Arhivi Kategorije: Uncategorized @sl

Data privacy policy

The Helios Group (hereinafter: the controller, contact: Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana – Črnuče, email: [email protected] respects the privacy of our users and commits to carefully protecting personal data obtained through online forms in accordance with the applicable law.

In certain parts of our website, users may voluntarily entrust us with their personal data (name, address, email etc.) In the Helios Group, we will use and store personal data until the end of the purpose for which we received personal data, or until consent is withdrawn. Through the use of appropriate technical and organizational procedures for securing personal data, we will prevent unauthorized access to or disclosure of personal data.

In the event that the user has filled in the contact form on our website, we will use the information provided only for the purpose of correspondence. Unfortunately, if the user does not want to provide us with their contact details, we will not be able to answer their question.

In the event that a user has consented to the use of their data for the purpose of targeted advertising on Facebook or Google, the user will allow the controller to use advanced targeting in advertising in online media. If a user wishes to withdraw consent for this, they may do so at any time by changing the settings in the Cookies extension. In this case, the retention period is up to the user’s cancellation.

The Helios Group occasionally entrusts certain tasks related to the processing of acquired personal data to contractual partners, with whom it has a contract on personal data processing. These partners can process the acquired data on behalf of the Helios Group only for predefined purposes and in accordance with the applicable law. When the Helios Group uses software tools or stores personal data on servers outside of the European Union for other purposes, it uses approved standard contractual provisions as part of the contract with the provider of these services as a safeguard measure.

The user may at any time request from the Helios Group access to their data and their correction (and in this respect the processing limit), data portability (in the case of personal consent or contract) or the deletion of their personal data (this does not apply to the data necessary for a contract, for the duration of its validity). The user may at any time cancel the given consent to the processing of personal data or object to the use of their data for direct marketing purposes. The user shall do so by sending a notification with the subject line/wording: GDPR – Belinka Perkemija – “Your country” to our e-mail address: [email protected] or by post to the address: Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenia. The withdrawal of consent does not affect the legality of the data processing that was carried out on the basis of the consent until its cancellation. Similarly, each data subject has the right to lodge a complaint directly with the Information Commissioner if they consider that the processing of their personal data is in violation of the applicable law.

Varstvo osebnih podatkov

V Skupini Helios (v nadaljevanju: upravljalec; kontakt: Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana – Črnuče, e-naslov: [email protected]) spoštujemo zasebnost uporabnikov in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene preko spletnih obrazcev, skrbno varovali v skladu z veljavno zakonodajo.

Pri nekaterih razdelkih naše spletne strani se lahko zgodi, da nam uporabniki prostovoljno zaupajo svoje osebne podatke (ime, naslov, elektronski naslov ipd.). V Skupini Helios bomo osebne podatke uporabili in hranili do zaključka namena, za katerega smo osebni podatek prejeli oz. do preklica privolitve. Z uporabo ustreznih tehničnih in organizacijskih postopkov za zavarovanje osebnih podatkov bomo preprečevali nepooblaščene dostope do osebnih podatkov ali njihovo razkritje.

V primeru, da je uporabnik na naši spletni strani izpolnil kontaktni obrazec, bomo posredovane podatke uporabili samo za namen korespondence. Če nam uporabnik svojih kontaktnih podatkov ne bo želel posredovati, mu na njegovo vprašanje žal ne bomo mogli odgovoriti.

V primeru, da je uporabnik na naši strani privolil v uporabo njegovih podatkov za namene ciljnega prikazovanja oglasov na Facebooku ali Googlu, bo uporabnik upravljalcu omogočil, da pri oglaševanju v spletnih medijih uporablja možnosti naprednega targetiranja. V kolikor bi v zvezi s tem uporabnik svoje soglasje želel preklicati, lahko to kadarkoli stori s spremembo nastavitev v razdelku Piškotki. V tem primeru je torej rok hrambe do preklica uporabnika.

Skupina Helios posamezna opravila v zvezi z obdelavo pridobljenih osebnih podatkov občasno zaupa pogodbenim partnerjem, s katerimi ima sklenjeno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. Ti lahko pridobljene podatke obdelujejo izključno v imenu in po navodilih Skupine Helios in le za vnaprej opredeljene namene in v skladu z veljavno zakonodajo. Kadar Skupina Helios uporablja programska orodja ali za druge namene shranjuje osebne podatke na strežnikih pri ponudnikih izven Evropske unije, kot zaščitni ukrep uporablja odobrena standardna pogodbena določila kot del pogodbe s ponudnikom teh storitev.

Uporabnik lahko od Skupine Helios kadarkoli zahteva dostop do podatkov in njihov popravek (ter v zvezi s tem omejitev obdelave), prenosljivost podatkov (v primeru osebne privolitve ali pogodbe) ali izbris svojih osebnih podatkov (to ne velja za podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje pogodbe, ves čas njene veljavnosti). Uporabnik lahko kadarkoli prekliče dano privolitev v obdelavo osebnih podatkov ali ugovarja uporabi svojih podatkov za namene neposrednega trženja. Uporabnik to stori po elektronski pošti: [email protected] ali po pošti na naslov: Helios TBLUS d.o.o., Količevo 65, 1230 Domžale, Slovenija, kjer v zadevi/pripisu navede GDPR – Belinka Perkemija – »Država«. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskemu pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši veljavno zakonodajo.

NOTICE ON USE OF COOKIES

In Belinka Perkemija we respect the right of individuals to privacy. The rules regarding the use of cookies and similar technologies for data storage or access to data stored on the device of an individual who visits our site, are governed by the General Data Protection Regulation (GDPR).

WHAT ARE COOKIES?

Cookies are small text files that are downloaded to the user’s device (computer, tablet, phone) when they visit a web page. Cookies usually include: the name of the server from which the cookie was sent; the cookie’s lifespan and its value (usually a randomly generated unique number).   The cookies themselves do not contain or collect information, and their storage is under the complete control of the browser used by the user.

COOKIE SETTINGS

 

WHAT ARE COOKIES FOR?

Cookies are used primarily to improve the user experience.   With the help of cookies, the interaction between the user and the site is simpler and faster, as the site “remembers” the individual’s preferences during a session (session cookies) or for a longer time (persistent cookies).

The site may use its own cookies (first party cookies), or may use cookies from other sites or services that display content on the page being viewed by the user (third party cookies), e.g. Facebook.

 

LIST OF COOKIES ON THE WEBSITE

Strictly necessary cookies:

 

Name Purpose Validity Processor
cookie_notice accepted Used for checking if the visitor agreed with the usage of cookies. 1 month Belinka Perkemija
APISID Used for Google reCAPTCHA on contact form subpage. Permanent on contact form subpage. Google (Google Inc., USA, SCC)*
HSID Used for Google reCAPTCHA on contact form subpage. Permanent on contact form subpage. Google (Google Inc., USA, SCC)*
NID Used for Google reCAPTCHA on contact form subpage. Permanent on contact form subpage. Google (Google Inc., USA, SCC)*
SAPISID Used for Google reCAPTCHA on contact form subpage. Permanent on contact form subpage. Google (Google Inc., USA, SCC)*
SID Used for Google reCAPTCHA on contact form subpage. Permanent on contact form subpage. Google (Google Inc., USA, SCC)*
SIDCC Used for Google reCAPTCHA on contact form subpage. Permanent on contact form subpage. Google (Google Inc., USA, SCC)*
SSID Used for Google reCAPTCHA on contact form subpage. Permanent on contact form subpage. Google (Google Inc., USA, SCC)*

 

Cookies for web analytics:

Name Purpose Validity Processor
_ga Used to distinguish users. Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years Google Analytics (Google Inc., USA, SCC)*
_gid Used to distinguish users. Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 24 hours Google Analytics (Google Inc., USA, SCC)*
_gat Used to throttle request rate. 1 minute Google Analytics (Google Inc., USA, SCC)*

 

COOKIE SETTINGS

The user can at any time restrict or disable the storage of cookies by changing their cookie settings in the web browser being used:

 

 

OBVESTILO O UPORABI PIŠKOTKOV

V podjetju Belinka Perkemija spoštujemo pravico posameznikov do zasebnosti. Pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje podatkov ali dostop do podatkov, shranjenih na napravi posameznika, ki obišče našo spletno stran, ureja Splošna uredba EU o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

KAJ SO PIŠKOTKI?

Piškotki so majhne tekstovne datoteke, ki se prenesejo na napravo uporabnika (računalnik, tablica, telefon) ob njegovem obisku spletne strani. Piškotki običajno vsebujejo: ime strežnika, s katerega je bil piškotek poslan; življenjsko dobo piškotka in njegovo vrednost (običajno neko naključno generirano edinstveno število). Sami piškotki ne vsebujejo ali zbirajo informacij, njihovo shranjevanje pa je pod popolnim nadzorom brskalnika, ki ga uporabnik uporablja.

NASTAVITVE PIŠKOTKOV

 

ČEMU SLUŽIJO PIŠKOTKI?

Piškotki se uporabljajo predvsem z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje. S pomočjo piškotkov je interakcija med uporabnikom in spletnim mestom enostavnejša in hitrejša, saj si spletno mesto »zapomni« preference posameznika za čas obiska seje (sejni piškotki) ali za daljši čas (persistenčni piškotki).

Spletno mesto lahko uporablja lastne piškotke (first party cookies), lahko pa uporablja piškotke drugih spletnih mest oziroma storitev, ki prikazujejo vsebino na strani, ki si jo uporabnik ogleduje (third party cookies) – npr. Facebook.

 

SPISEK PIŠKOTKOV NA SPLETNI STRANI

Nujno potrebni piškotki:

Naziv Namen Veljavnost Upravljalec
cookie_notice accepted Uporablja se za preverjanje ali se je obiskovalec strinjal s piškotki. 1 mesec Belinka Perkemija
APISID Uporablja se za storitev Google reCAPTCHA, na podstrani s kontaktnim obrazcem. Stalen na podstrani kontaktnega obrazca. Google (Google Inc., USA, SCC)*
HSID Uporablja se za storitev Google reCAPTCHA, na podstrani s kontaktnim obrazcem. Stalen na podstrani kontaktnega obrazca. Google (Google Inc., USA, SCC)*
NID Uporablja se za storitev Google reCAPTCHA, na podstrani s kontaktnim obrazcem. Stalen na podstrani kontaktnega obrazca. Google (Google Inc., USA, SCC)*
SAPISID Uporablja se za storitev Google reCAPTCHA, na podstrani s kontaktnim obrazcem. Stalen na podstrani kontaktnega obrazca. Google (Google Inc., USA, SCC)*
SID Uporablja se za storitev Google reCAPTCHA, na podstrani s kontaktnim obrazcem. Stalen na podstrani kontaktnega obrazca. Google (Google Inc., USA, SCC)*
SIDCC Uporablja se za storitev Google reCAPTCHA, na podstrani s kontaktnim obrazcem. Stalen na podstrani kontaktnega obrazca. Google (Google Inc., USA, SCC)*
SSID Uporablja se za storitev Google reCAPTCHA, na podstrani s kontaktnim obrazcem. Stalen na podstrani kontaktnega obrazca. Google (Google Inc., USA, SCC)*

 

Piškotki spletne analitike:

Naziv       Namen Veljavnost Upravljalec
_ga Piškotek kreira unikaten ID s pomočjo katerega generira in pošilja statistične podatke o obiskovalčevi napravi in ​​obnašanju v Google Analytics. 2 leti Google Analytics (Google Inc., USA, SCC)*
_gid Piškotek kreira unikaten ID s pomočjo katerega generira in pošilja statistične podatke o obiskovalčevi napravi in ​​obnašanju v Google Analytics. 24 ur Google Analytics (Google Inc., USA, SCC)*
_gat Uporablja se za uravnavanje hitrosti prenosa podatkov. 1 minuta Google Analytics (Google Inc., USA, SCC)*

 

NASTAVITVE PIŠKOTKOV

Uporabnik lahko kadarkoli omeji ali onemogoči shranjevanje piškotkov s spreminjanjem svojih nastavitev piškotkov v uporabljenem spletnem brskalniku:

PRAVNO OBVESTILO

Na spletnih straneh predstavljamo splošne informacije o družbipdf Belinka Perkemija d.o.o. in z njo povezanimi družbami, o poslovanju teh družb in njihovih proizvodih. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki velja za vsakogar, ki obišče to spletno stran. Z uporabo spletne strani www.belinka-perkemija.com uporabnik potrjuje, da je sprejel tu opisane pogoje in se z njimi strinja.

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

 

Osebna izkaznica

Firma: BELINKA PERKEMIJA kemična industrija, d.o.o.
Skrajšana firma: BELINKA PERKEMIJA, d.o.o.
Matična številka: 5487838000
Davčna številka: SI 69994021
Vložna številka: 11227600, Sodni register, Okrožno sodišče v Ljubljani
Sedež: Ljubljana
Poslovni naslov: Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana – Črnuče
Telefon: +386(0)1 5886 299
Fax: +386(0)1 5886 263
E-pošta: [email protected]

 

Pravne informacije

Vse pravice so pridržane. Obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta www.belinka-perkemija.com. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) na spletnem mestu www.belinka-perkemija.com so zaščitena z avtorsko in sorodnimi pravicami in/ali s pravicami industrijske lastnine, katerih imetnica je družba Belinka Perkemija d.o.o. in/ali z njo povezane družbe. Uporabnik lahko uporablja vsebine na spletnem mestu www.belinka-perkemija.com izključno za svojo osebno, nekomercialno rabo. Prepovedana je vsaka druga oblika uporabe vsebin spletne strani www.belinka-perkemija.com, predvsem za komercialne namene.

Omejitev uporabe informacij in gradiv

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletni strani www.belinka-perkemija.com, se lahko reproducira le v nekomercialne namene, pri čemer se morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorski in sorodnih pravicah in/ali pravicah industrijske lastnine. Teh informacij in gradiv se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Belinka Perkemija d.o.o. in/ali z njo povezanih družb.

Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine iz te spletne strani mora biti uporabljen znak Belinka Perkemija d.o.o., v skladu s pravili celostne grafične podobe – vse pravice pridržane. Spletno mesto www.belinka-perkemija.com vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb, pri čemer družba Belinka Perkemija d.o.o. ni odgovorna za njihovo vsebino in v zvezi s tem ne daje nobenih jamstev. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost družbe Belinka Perkemija d.o.o. v celoti izključena.

To pravno obvestilo lahko družba Belinka Perkemija d.o.o. kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat veljavni obliki, zato je priporočeno, da se uporabniki natančno seznanijo z njegovo vsebino ob vsakem obisku spletne strani www.belinka-perkemija.com. Uporaba spletne strani www.belinka-perkemija.com v nasprotju s tukaj navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja spletno stran www.belinka-perkemija.com v nasprotju s tukaj navedenimi pravili, je v celoti sam odgovoren za svoja ravnanja.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva na spletni strani www.belinka-perkemija.com so informativne narave. Družba Belinka Perkemija d.o.o. se trudi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletni strani www.belinka-perkemija.com, vendar ne more jamčiti za njihovo točnost in celovitost ter v zvezi s tem ne prevzema nikakršne odgovornosti.

Uporabniki uporabljajo spletno stran www.belinka-perkemija.com in na tej strani objavljene vsebine na lastno odgovornost. Niti družba Belinka Perkemija d.o.o., niti katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Družba Belinka Perkemija d.o.o. ni odgovorna za škodo (vključno za tisto, ki jih povzročijo virusi), ki bi jo zaradi obiska spletne strani www.belinka-perkemija.com ali kakršnekoli njene uporabe uporabnik utrpel na računalniški opremi, mobilnem telefonu ali katerekoli drugi napravi in/ali aplikaciji, s katero je mogoče dostopati do te spletne strani. Prav tako ni družba Belinka Perkemija d.o.o. odgovorna za kakršnekoli drugo vrsto škode, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletne strani www.belinka-perkemija.com. Družba Belinka Perkemija d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino spletne strani www.belinka-perkemija.com kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog, brez predhodnega obvestila, ter ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJApdf
Belinka Perkemija d.o.o.

1. PREDMET POGOJEV

(1) Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju: pogoji) urejajo vse dejavnosti (prodajo, dobave, itd.) Belinka Perkemija d.o.o. (v nadaljevanju: dobavitelj) s kupci. Morebitne dopolnitve ali spremembe pogojev, še posebej odstopanja od pogojev s strani kupca, zahtevajo pisno soglasje dobavitelja. Pri oddaji naročila s strani kupca, le ta sprejme te pogoje, ki ga tudi pravno obvezujejo.
(2) Če je eden ali več določil teh pogojev v celoti ali deloma neveljavnih, to ne vpliva na veljavnost drugih pogojev. V tem primeru neveljavno določilo nadomesti določilo, ki je najbližje gospodarskemu namenu neveljavnega določila. V primeru nejasnosti posameznih določil, se te interpretirajo kot je najbližje gospodarskemu namenu nejasnega določila.
(3) Ti pogoji veljajo tudi za vse bodoče dejavnosti in poslovna razmerja s kupcem.

2. PONUDBA IN NAROČILO

(1) Ponudbe niso zavezujoče v zvezi s ceno, količino, dobavo in časom dobave, razen če so izrecno označene kot zavezujoče. Dobavitelj mora potrditi naročilo kupca v pisni obliki, drugače pogodba ni sklenjena.
(2) Podatki iz katalogov, prospektov in podobno, kot tudi ustne ali pisne izjave dobavitelja, so zavezujoče samo, če je to izrecno navedeno ali omenjeno v potrditvi naročila.
(3) Če se potrditev naročila razlikuje od naročila, se za takšne razlike šteje, da se kupec z njimi strinja, če jim nemudoma ne ugovarja.
(4) V primeru zanemarljivih dobaviteljevih odstopanj od ponudbe pri dobavi blaga, le ta ostane v veljavi. V tem primeru mora biti izdobavljeno blago prilagojeno za nadaljnjo prodajo ali dobavo.
(5) Očitne napake v ponudbah, potrditvah ali računih se lahko kadar koli popravijo brez odobritve kupca.
(6) Dobavitelja ekskluzivno zastopa pooblaščena oseba/organ. Izjave in navedbe pri dobavitelju zaposlenih oseb niso zavezujoče brez pisne odobritve s strani pooblaščene osebe/organa dobavitelja. Vse pogodbene spremembe začnejo veljati šele z pisno potrditvijo pooblaščene osebe/organa dobavitelja.
(7) Če potrditev naročila ni izdana, se šteje, da je pogodba sklenjena s pošiljanjem naročenega blaga s strani dobavitelja.

3. CENE

(1) Prodajna cena je cena, ki velja na dan naročila, oz. cena, ki je navedena v ponudbi. Vse cene, ki jih navaja dobavitelj, so brez DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Če ni drugače dogovorjeno, cena ne vključuje dostave in stroškov prevoza ter zavarovanja; ti stroški se zaračunavajo posebej.
(2) Če se stroški dela ali drugi stroški proizvodnje, kot so npr. stroški za surovine, energijo, prevoz, financiranje itd., in niso v območju vpliva dobavitelja (kot je npr. kolektivna pogodba, plače), povišajo v času med potrditvijo naročila in dnevom dostave, je dobavitelj upravičen, da prodajno ceno ustrezno prilagodi, pri čemer te cene tako veljajo za vse nadaljnje dobave. V zvezi z nadaljnjimi dobavami ali storitvami, je dobavitelj upravičen do prilagoditve cen, kot je navedeno zgoraj.
(3) Osnova za izračun cene je teža v kg ali volumen v litrih, kot je določeno v času odpreme.

4. DOBAVA

(1) Dobava je »ex works«, če ni drugače dogovorjeno.
(2) Dobavitelj bo dostavil blago šele po prejemu celotnega plačila.
(3) V primeru, da dobavitelj za svoj račun opravi prevoz, je upravičen do poplačila vseh stroškov prevoza.
(4) Dobavni roki, ki jih navaja dobavitelj, niso splošno zavezujoči. Dobavni roki se lahko določijo le, ko so določene vse podrobnosti dobave, še posebej kraj in prevoz. Dobavitelj lahko spremeni dobavne roke, če je to potrebno. Določila o dobavnih rokih niso bistvena sestavina medsebojnega dogovora med kupcem in dobaviteljem.
(5) V primeru, da dobavitelj zamuja z dobavo več kot 14 dni, lahko kupec prekliče pogodbo le na podlagi pisnega sporočila, in sicer po preteku 14 dnevnega naknadnega roka za pravilno izpolnitev pogodbe.
(6) V primeru nepričakovanih ovir za dobavo blaga (stavke, prekinitve delovanja obrata, prekinitev dobave surovin, pomanjkanje surovin, ukrepi državnih organov, prometni zastoji itd., ali v primeru višje sile) ima dobavitelj pravico, da v skladu s tem podaljša čas dobave ali pa v celoti ali deloma odstopi od dobave, brez kakršnih koli odškodninskih obveznosti.
(7) Če kupec ne prevzame pridobljene količine v dogovorjenem časovnem obdobju, je dobavitelj upravičen do pavšalnega nadomestila v višini 25 % vrednosti naročila. Dobavitelj ne izgubi pravice do uveljavljanja naknadnih odškodninskih zahtevkov. V primeru zamude s strani kupca, tveganja naključne škode ali uničenja blaga preide na kupca od dneva, ko je blago na voljo za prevzem.
(8) V primeru zamude plačila s strani kupca, ima dobavitelj pravico zaustaviti nadaljnjo izdobavo blaga. Vsi do sedaj, še neplačani računi kupca, brez pismenega obvestila dobavitelja, zapadejo v takojšno plačilo.
(9) Dobava blaga lahko količinsko odstopa +/- 10 % od naročene količine. V primeru odstopa količine v zgoraj omenjenih parametrih, kupec nima pravice odstopiti od pogodbe ali zahtevati odškodnino od dobavitelja.
(10) Dobavitelj si pridržuje pravico do sprememb ponudbe izdelkov, kot tudi do dobave minimalno spremenjenega blaga (glede na takrat veljavni katalog ), brez da bi obvestil kupca.

5. PRENOS TVEGANJA

(1) Če kupec organizira prevoz osebno ali preko prevoznika, se tveganje »ex works« prenese na kupca (Incoterms 2010).
(2) Če dobavitelj izvede prevoz, se tveganje prenese na kupca na cilju (pred raztovarjanjem); dobavitelj ni dolžan raztovoriti blaga. Če pa prevoz opravi prevoznik (na primer železnice ali tovornjak), se tveganje prenese na kupca takoj, ko mu je blago na voljo.
(3) Če kupec želi zavarovati blago, mora zavarovanje naročiti in plačati.

6. PLAČILNI POGOJI

(1) Plačilo blaga se vedno izvede avansno. V primeru pa, da je dogovorjeno plačilo na podlagi izstavljenega računa, mora kupec poravnati svojo obveznost v 30 dneh po prejemu računa. Gotovinski popusti so veljavni le v primeru pisnega dogovora med kupcem in dobaviteljem. Vsi dogovorjeni popusti postanejo neveljavni, brez pisnega obvestila dobavitelja, in sicer v primeru, da kupec zamudi s plačilom svoje zapadle obveznosti.
(2) V primeru, da kupec zamuja s plačilom, se mu zaračunajo zamudne obresti po 12 % obrestni meri. Poleg določenih zamudnih obresti, ima dobavitelj pravico do poplačila vse dodatne eventuelne škode.
(3) V primeru upravičenega dvoma o plačilni sposobnosti kupca lahko dobavitelj brez odpovednega roka odstopi od potrjenih naročil in že sklenjenih dogovorov o dobavah, upoštevajoč eventuelna predplačila. Vse neplačane obveznosti s strani kupca zapadejo v takojšno plačilo.
(4) Vsa plačila zapadejo v evrih.
(5) Nepooblaščene osebe, zaposlene pri dobavitelju, imajo pravico do sprejema kupnine le na podlagi izrecnega pooblastila pooblaščene osebe dobavitelja.

7. JAMČEVANJE ZA NAPAKE

(1) V primeru ugovora na kakovost dobavljenega blaga, je kupec dolžan dobavitelju, v roku 8 dni, šteto od dostave blaga, posredovati pisno reklamacijo z identifikacijskimi podatki reklamiranega blaga in navedbo vzrokov reklamacije.
Dobavitelj ne prevzema odgovornosti za napake, ki so posledica nestrokovne uporabe blaga in za blago, ki mu je potekel rok uporabnosti.
V primerih, ko so ravnanja kupca v nasprotju s zgoraj navedenimi določili, so vsi garancijski zahtevki ali zahtevki za povrnitev škode izključeni. Kupec mora dokazati, da je napaka obstajala v času dostave.
(2) Kupec mora poslati vzorce blaga z napako z obvestilom na lastne stroške in tveganje.
(3) Blago dobavitelja je proizvedeno, kakor je navedeno v
naročilu ali specifikaciji izdelka. Vsak proizvod mora vključevati dobaviteljev varnostni list. Dobavitelj ne prevzema nobene odgovornosti ali jamstva za uporabo, ki
ni specifična za določen izdelek.
(4) Jamčevanje za dobavljeno blago je izključena, kakor tudi vsi odškodninski zahtevki kupca, če je pregled blaga nemogoče izvršiti (na primer zaradi nadaljnje predelave).
(5) Če je napaka blaga posledica ravnanja tretje osebe, kupec nima pravice do odškodninskega zahtevka do dobavitelja, ampak do povzročitelja napake.
(6) Razen v primerih, kjer kupec ima zakonsko pravico do odstopa od pogodbe, ima dobavitelj v teh primerih pravico do popravka blaga, zamenjave blaga ali do znižanje cene blaga.
(7) Dobavitelj ne jamči za napake, ki izhajajo iz sfere kupca. (8) Kupec lahko zahteva denarno odškodnino namesto uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov le v primeru malomarnega ali zlonamernega vedenja dobavitelja.
(9) Odškodninske zahtevke zoper dobavitelja lahko kupec vloži le neposredno. Vsi jamčevalni zahtevki zastarajo najkasneje 12 mesecev po dobavi, v vsakem primeru pa do konca izteka veljavnosti roka uporabe, ki je naveden na blagu.

8. ODŠKODNINSKI ZAHTEVKI

(1) Odškodninski zahtevki zoper dobavitelja so omejeni na hudo malomarnost in zlonamerno ravnanje. Dokazno breme je na strani kupca.
(2) Odškodninski zahtevki so omejeni na razumno predvidljivo škodo in sicer do višine vrednosti blaga. Vsi drugi odškodninski zahtevki so izključeni, zlasti morebitni zahtevki za posredno škodo.
(3) Kupec mora preveriti blago glede na namen uporabe. Dobavitelj ne odgovarja za nezadosten pregled.
(4) Kupec je odškodninsko odgovoren za kakršno koli kršitev obveznosti sodelovanja.
(5) Dobavitelj ni odškodninsko odgovoren za eventuelno kršenje pravic tretjih oseb.
(6) Zahtevki zastarajo po 6 mesecih po uradnem obvestilu oškodovani stranki o okvari; v vsakem primeru pa zastarajo 3 leta od izvedbe ali dobave.

9. ODGOVORNOST ZA IZDELKE

(1) Vsi odškodninski zahtevki kupcev, kot tudi tretjih oseb, ki temeljijo na zakonsko opredeljeni odgovornosti za izdelke, ne obvezujejo dobavitelja, razen če tožnik dokaže, da je bila napaka narejena s strani dobavitelja in je bila povzročena skrajno malomarno.
(2) Ne glede na določilo iz 9.1., pa je odškodninska odgovornost za škodo izključena, če poslovanje poteka med pravnimi osebami.
(3) V primeru, da kupec proda blago tretjim osebam, se kupec zavezuje, da bo izključil odškodninsko odgovornost za škodo dobavitelja.
V primeru, da kupec tega ne stori, je odškodninsko odgovoren za vso nastalo škodo, ki bi zaradi tega lahko nastala dobavitelju.

10. PREPOVED KOMPENZACIJ IN ZADRŽANJA PLAČIL

(1) Odstop kupčevih terjatev do dobavitelja tretjim osebam, je prepovedana brez izrecnega pisnega soglasja dobavitelja.
(2) Brez izrecnega soglasja dobavitelja, ni mogoča kakršna koli kompenzacija s strani tretjih oseb.
(3) Zakoniti zahtevki kupca mu ne dajo pravice, da zadrži plačilo celotne kupnine, ampak le ustreznega- sorazmernega dela kupnine.
Druga plačila se morajo realizirati nemudoma.

11. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE

(1) Prodano blago ostane v lasti dobavitelja tudi po izročitvi blaga v posest kupcu, in sicer vse dokler kupec ne plača kupnine v celoti.
(2) Kupec ima pravico uporabljati blago v običajnem okviru poslovne dejavnosti, vendar blaga ne sme zastaviti ali ga dati kot varščino. Izvršbe s strani drugih upnikov, se nemudoma sporočijo dobavitelju. Kupec je dolžan razkriti dobavitelju imena in naslove kupcev, kakor tudi vso zalogo in višino terjatev, ki izhajajo iz nadaljnje prodaje. Vse zahtevke do kupca, ki izhajajo iz neplačila blaga, lahko dobavitelj izterja od dolžnikov kupca. Kupec je dolžan obvestiti svoje trenutne in potencialne stranke o zgoraj navedenih določilih.
(3) Kupec (začasni upravitelj, skrbnik stečajne mase) mora v vsakem primeru zamude plačila – zlasti o stečaju – odobriti dobavitelju dostop do svojega blaga in izdelkov, proizvedenih z blagom. Poleg tega mora kupec dobavitelju razkriti vse poslovne knjige in mu predati vse potrebne informacije, pomembne za izločitev terjatev dobavitelja iz stečajne mase.
(4) Formule in vzorci v vsakem primeru ostanejo last dobavitelja, tudi če so bila izvedena na račun kupca.

12. PAKIRANJE/SPOSOJENI ZABOJNIKI

Zabojniki, ki so posojeni kupcu, mora le ta vrniti na svoje stroške, v nespremenjenem stanju in uporabne za takojšno uporabo. Zabojniki se ne smejo uporabljati za drug namen ali za druge izdelke in/ali ne smejo prejemati drugih izdelkov. Zabojniki so namenjeni izključno za prevoz dobavljenega blaga. Odstranjevanje nalepk ni dovoljeno.

13. VAROVANJE PODATKOV

(1) Kupec se izrecno strinja, da se lahko z oddajo naročila posamezni podatki shranijo s pomočjo obdelave podatkov ter se posredujejo povezanim družbam za namen izvedbe naročila.
(2) Kupec se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz razmerja, pogodbene dokumentacije in vse ostale podatke glede medsebojnega sodelovanja, varoval kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja in še najmanj 5 let po njegovem zaključku. Za poslovno skrivnost se štejejo zlasti: cenik, komercialni in ostali prodajni pogoji, pogoji glede pospeševanja prodaje in oglaševanja, računi, naročilnice, dopisi, zapisniki, pogodbene listine in vsi drugi podatki v materializirani ali nematerializirani obliki. Kršitelj poslovne skrivnosti odškodninsko odgovarja dobavitelju za vso materialno in nematerialno škodo.

14. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

(1) Pogodbeni stranki se izrecno zavežeta, da se bosta pri izvrševanju poslov po tej pogodbi izrecno vzdržali vsakršnih ravnanj, ki bi imeli znake koruptivnega ravnanja.
(2) Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta dali, obljubili ali prejeli kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno ena drugi, po kateremkoli uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri eni od pogodbenih strank ali drugem podjetju (službi, oddelku, agenciji) oziroma katerikoli osebi z namenom podkupovanja, da bi tako napeljali kakega uslužbenca ali drugega zaposlenega, ali stranko k zlorabi svojega položaja, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k naročniku ali kateremukoli njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju, podjetju – hčerki, ali drugemu povezovalnemu podjetju.)
V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega odstavka, je že sklenjena ali veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

15. OMEJITEV DOBAVE

Dobavitelj mora ravnati v skladu z mednarodnimi zakonskimi sankcijami in predpisi, ki so izdani v EU, ZDA in Združenih narodih.
Kupec priznava in potrjuje obveznost ter potrjuje, da izdelkov, kupljenih pri dobavitelju, ne bo uporabljal v zvezi s sankcioniranimi subjekti ali sankcioniranimi državami (kot je določeno spodaj). Poleg tega se dobavitelj ne zavezuje dobavljati izdelkov, če ve, da je njegov kupec vpleten v posel s kupci (fizične osebe, podjetja, vladni subjekt) iz sankcioniranega seznama v ZDA, VB, EU in ZN ali iz sankcioniranega seznama (»sankcionirani subjekt«) ali s kupci iz Kube, Sudana, Irana ali Mjanmara, Sirije ali Severne Koreje ali njihovih vladnih agencij (»sankcionirane države«).

16. KRAJ IZVEDBE,  KRAJ  PRISTOJNOSTI  IN VELJAVNA ZAKONODAJA

(1) Kraj izvedbe za dobavo in plačilo je sedež dobavitelja.
(2) Kraj pristojnosti glede na vse spore, ki izhajajo iz te pogodbe, je Ljubljana, Slovenija. Poleg tega je dobavitelj upravičen uveljaviti svoje lastne zahtevke v kraj kupčeve pristojnosti.
(3) Uporablja se slovensko pravo. Prodajna konvencija ZN ne velja.

Ti splošni pogoji se objavijo na spletnih straneh na naslovu www.belinka.si/perkemija in veljajo od 30.09.2014 dalje.

Belinka Perkemija, d.o.o.

 • Član evropske Skupine Helios
 • Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
 • T +386 1 588 62 99 F +386 1 588 63 03
 • [email protected]
 • www.belinka-perkemija.com

Vpis v sodni register: Okrožno sodišče v Ljubljani, št. reg. vl.: 11227600

 • Osnovni kapital: 6.200.631,00 EUR
 • Matična številka: 5487838
 • ID za DDV: SI69994021

General Terms & Conditions

GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF BUSINESSpdf
of Belinka Perkemija, d.o.o.

1. SCOPE

(1) The following General Terms and Conditions of Business (hereinafter “GTC”) shall apply to all activities (sales, deliveries, etc.) of Belinka Perkemija d.o.o. (hereinafter “Supplier”) with the customer. Any additions to or variations of the GTC, especially deviating GTC of the customer, require the written approval of the Supplier. With the placement of an order, the customer shall accept these GTC and be legally bound by them.
(2) Should one or more stipulations of these GTC be completely or partly invalid, this shall not affect the validity of the other terms and conditions. Instead of the invalid stipulation, a valid one, which is closest to the economic purpose of the invalid stipulation, shall apply. Ambiguities regarding the interpretation of these GTC or the interpretation of the contract shall be clarified in such a way that those terms are to be considered as agreed which usually apply in comparable cases.
(3) These GTC shall also apply for all future activities and business relationships with the customer.

2. QUOTATION AND ORDER

(1) Quotations shall not be binding with regard to price, quantity, delivery and delivery time unless they are marked expressly as binding. Supplier has to confirm the order of the customer in written otherwise no contract is concluded.
(2) Indications in catalogues, prospects and similar as well as oral or written pronouncements of the Supplier are only binding if expressly stated or referred to in the order confirmation.
(3) If order confirmation deviates from the order such deviations are considered as accepted by the customer if he does not immediately object.
(4) Negligible deviations to the quotation remain reserved. In addition, the Supplier, in the event of changes or adaptations to the range of products, is entitled to provide slightly modified sales or deliveries.
(5) Obvious errors in quotations, confirmations or invoices may be corrected without approval of the customer at any time.
(6) The Supplier is exclusively represented by the respective authorised person/body. Declarations and indications of the staff are not binding unless approved in written by the Supplier. Likewise, contractual changes take effect only upon written confirmation from the Supplier.
(7) If no order confirmation is handed out the contract is concluded with sending of the ordered goods by the Supplier.

3. PRICE

(1) The selling price shall be the listed price effective on the day of order resp. the price of the according offer. All prices quoted by the Supplier are exclusive of VAT unless stated expressly otherwise. If not agreed otherwise prices do not include delivery and freight charges as well as insurance; these are billed separately.
(2) If labour costs or other production costs, such as those for raw materials, energy, transport, financing, etc. which are not in the sphere of influence of the Supplier, as e.g. collective agreement wages, rise in the time between the confirmation of an order and the day of delivery, the Supplier shall be entitled to adjust the selling price accordingly and such prices shall apply to all subsequent deliveries. With regards to continuous supplies or services, the Supplier is entitled to adjust the price as stated above.
(3) The basis for the price calculation shall be the weight in kg or the volume in liters as established at the time of dispatch.

4. DELIVERY

(1) Unless agreed otherwise, delivery shall be ‘ex works’.
(2) Supplier will dispose or dispatch goods only after receipt of full payment.
(3) If Supplier carries out the transport, then delivery will be charged extra by the Supplier.
(4) Delivery times mentioned by Supplier shall not be generally binding. Specific delivery times (periods) can only be set when all modalities of the delivery are fixed, in particular destination and transport. If necessary, specific delivery dates can be adjusted by the Supplier. An agreement on delivery times does not represent a conclusion of a firm deal.
(5) Should the agreed delivery date be delayed by more than 14 days, the customer shall be entitled to cancel the contract in written after extending the original term by 14 days. All other claims are excluded.
(6) In the event of unexpected obstacles to the delivery (strike, plant interruption, interruption of the supply of raw materials, scarcity of raw materials, intervention by public authorities, traffic blockages, etc. or in cases of force majeure) the Supplier shall be entitled to extend the time of delivery accordingly, or to cancel the contract entirely or partly, without any liability towards the customer.
(7) Should the customer not collect the acquired quantity within the agreed period of time the Supplier shall be entitled to compensation in the amount of 25% of the order value as lump sum. The claim for further damages remains unaffected. In the above case the risk of accidental damage or destruction of the goods passes to the customer from the date when such are made available for collection.
(8) Delivery times shall be interrupted if the payment of only one invoice is delayed. In case of non-payment of one due invoice even without a written reminder all open invoices shall become due.
(9) Delivery may exceed or fall below the ordered quantity by 10% and do not entitle to withdraw from the contract or make claims for compensation.
(10) Supplier reserves the right to make changes in product range as well as deliver minimally modified – with respect to the at the time valid catalogue – goods, without notification of the ordering client.

5. PASSAGE OF RISK

(1) Should the customer organise the transport personally or via a carrier commissioned by the customer, the risk shall pass ex works to the customer (Incoterms 2010).
(2) If the Supplier carries out the transport, the risk shall pass to the customer at the destination (before unloading); the Supplier shall not be obliged to unload the goods. If the transport is handled by a carrier (e.g. railway or truck), the risk shall pass to the customer immediately after the goods are made available to such.
(3) Insurance – if wished – has to be ordered and paid extra by the customer.

6. TERMS OF PAYMENT

(1) In general the Parties agree on prepayment of the goods. In case of payments on sent invoices the purchase price shall be due and payable within 30 days after the receipt of the invoice. Cash discounts shall only be granted within the framework and on the basis of a written agreement. Any agreed cash discount shall terminate automatically without the need for further notice, if after two notified incorrect or improper discount deductions, the discount is deducted incorrectly or improper for a third time. (2) In case of delay in payment caused by the customer, a rate of interest at 12 % p.a. will be charged. In addition to the interest laid down in paragraph 2, the Supplier reserves the right to assert all claims for damages from the customer caused by the delay in payment.
(3) In case of reasonable doubt regarding solvency of the customer Supplier may without notice withdraw from confirmed orders and concluded contracts, subject further deliveries to adequate securities, especially prepayment, and to call all open payments.
(4) All payments are due in EURO.
(5) Suppliers sales staff is only entitled to collection with explicit authorisation.

7. WARRANTY

(1) The goods shall be inspected immediately after the delivery. All discovered defects shall be notified to the Supplier at the latest 8 days after the delivery describing the nature and extent of the defect. Hidden defects shall be notified at the latest 8 days after their discovery. If the complaint is not filed or not filed in due time, the goods shall be considered as accepted. In such cases, any warranty claims or claims for damages and avoidance on account of mistake shall be excluded. Customer has to prove that defect has existed at time of delivery.
(2) Customer has to send samples of the defective goods with the notification at his own expense and risk.
(3) The goods of the Supplier are produced as specified in the order or the product specification. Advice on product from the Supplier shall always be safety data sheet. The customer shall be responsible to analyze the goods with respect to their suitability for intended processes and uses. The Supplier does not accept any liability or warranty for a use which is not product-specific.
(4) Warranty is excluded if defects cannot be inspected by Supplier (e.g. due to further processing).
(5) If the defect is based on delivery or service of a third party to the Supplier, customer may only ask that Supplier assigns his claims towards the third party to the customer.
(6) With the exception of those cases in which the customer has the legal right to cancel the contract, the Supplier shall have the choice to satisfy the claim by rectification, replacement or price reduction.
(7) For defects which are caused by instructions, plans or material of the customer Supplier will not warrant.
(8) Damages instead of warranty may be claimed only in case of gross negligent or willful intended behavior of Supplier.
(9) Claims against the Supplier may only be raised by the direct customer and shall not be assigned. Warranty claims expire no later than 12 months after delivery, but in any case by the end of the expiration date shown on the goods.

8. CLAIMS FOR DAMAGES

(1) Claims for damages against the Supplier shall be limited to gross negligence and willful intent. Gross negligence has to be proved by the damaged party.
(2) Claims for damages shall be limited to rationally foreseeable damages and shall be limited with the amount invoiced. All other claims shall be excluded, especially claims for indirect damages.
(3) Customer has to examine goods regarding compatibility with the planed purpose. Supplier is not liable for insufficient examination.
(4) Customer is liable for any breach of obligation to co-operate.
(5) The Supplier shall not be liable for the violation of third party rights.
(6) Claims shall be subject to a limitation period of 6 months after the notification of the damage to the damaging party, and, in any case, to a limitation period of 3 years after the performance or delivery.

9. PRODUCT LIABILITY

(1) Recourse claims against the Supplier made by the contracting partners or third parties, which are based on the title “product liability” according to the law on product liability, shall be excluded, unless the claimant proves that the mistake was made within the sphere of the Supplier and was at least caused grossly negligent.
(2) Regardless of clause 9.1 above, product liability for damages on goods which are used entrepreneurially is excluded.
(3) In case of resale customer shall agree with his customer on respective liability limitations otherwise he shall be liable for the resulting detriment.

10. PROHIBITION OF ASSIGNMENT, SETOFF AND WITHHOLDING PAYMENT

(1) The assignment of claims against the Supplier shall be prohibited without explicit written consent.
(2) Setoff of claims of the Supplier against counterclaims of any type shall be excluded.
(3) Rightful claims shall not entitle the customer to withhold the payment of the entire invoice amount but only an appropriate part of the invoice amount. Other payments may not be withheld.

11. RETENTION OF TITLE

(1) The goods shall remain the property of Supplier until full payment and the goods have to be signed as a property of the Supplier in any case.
(2) The customer shall be entitled to use the goods in the ordinary course of business activities, but shall not pledge the goods or give them as security. Attachments of property by other creditors shall be notified immediately to the Supplier. The claim for the purchase price shall be considered as assigned to the Supplier and the Supplier shall be entitled to inform, at any time, third parties of this assignment. The customer shall be obliged to disclose to the Supplier the names and addresses of the buyers as well as the stock and the amount of the claims resulting from the resale and to inform potential buyers about the assignment of the claim.
(3) The customer (the interim manager, the administrator of the bankrupt’s estate) shall be obliged in any event of delay of payment – particularly of bankruptcy – to grant the Supplier access to its goods and the products manufactured with the goods. Furthermore, the customer shall disclose the books to the Supplier and give all necessary information relevant for the segregation claims of the Supplier.
(4) Formulas and samples remain property of Supplier in any case even if they were made at the expenses of the customer.

12. PACKAGING/LOANED CONTAINERS

Containers which are loaned to the customer shall be reimbursed or returned in proper condition and without product residues and free of charge to the Supplier. Containers must not be used for any other purpose and/or must not receive other products. They are intended solely for the transport of the goods delivered. Labels must not be removed.

13. DATA PROTECTION

(1) Customer approves explicit with placing an order that individual-related data may be saved via data processing and forwarded to related companies for purpose of carrying out the order.
(2) The customer undertakes to protect all the information deriving from the relationship, contract documentation and any other information concerning the mutual cooperation as a business secret at all times of the contract period and for at least 5 years after its completion. Business secret shall in particular, but not limited to include: price list, commercial and other sales terms and conditions with regard to promoting sales and advertising, invoices, purchase orders, correspondence, minutes, contractual documents and all other data in the materialized or dematerialized form. The offender of business secrets shall be liable for the material and non-material damage.

14. ANTI-CORRUPTION

(1) The Parties expressly undertake the implementation of business operations to expressly refrain from any conduct which has signs of corrupt practices.
(2) The Parties undertake not to give, promise or receive any gift or payment of money or any other valuable object, directly or indirectly, to each other, by an officer or other employee at one of the Parties or any other company (department, section, Agency) or any person with a view to bribery in order to incite a staff member or another employee or client to abuse their position, so that by so doing they acquired, retained or directed transactions to the customer or any of his assistants, agents, distributors or affiliated entities. In case offense or attempted offense under the preceding paragraph the already concluded or valid contract is void or if the contract is not yet in force, it shall be deemed that the contract has not been concluded.

15. SUPPLY LIMITATION

The Supplier complies with the international sanction laws and regulations issued by the European Union (“EU”), the United States (“US”), and the United Nations (“UN”), where applicable (as well as any applicable local laws and regulations). The Customer acknowledges this obligation and confirms that no Supplier products purchased herein will be used in relation with, or provided to, a Sanctioned Entity or a Sanctioned Country (as defined below) to the best of the Customer`s knowledge. Furthermore, the Supplier undertakes no obligation to make any delivery under this Agreement if the Supplier has knowledge of, or reason to believe there is, any involvement between the Customer or his customers and any person (natural, corporate or governmental) listed in the USA, UK, EU, UN or local sanctions lists (“Sanctioned Entity”), or any involvement by or nexus with Cuba, Sudan, Iran or Myanmar, Syria, or North Korea, or any of their governmental agencies (“Sanctioned Country”).

16. PLACE OF PERFORMANCE, PLACE OF JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

(1) The place of performance for delivery and payment shall be the headquarter of Supplier.
(2) The place of jurisdiction with regard to all disputes arising from this contract shall be Ljubljana, Slovenia. Further, the Supplier shall be entitled to assert its own claims at the customer’s place of jurisdiction.
(3) Slovene law shall apply. The UN Sales Convention shall not apply.

These GTC are published on the website at www.belinka.si/perkemija valid from 30.09.2014 onwards.

 

Belinka Perkemija, d.o.o.
 • A member of the European Helios Group
 • Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija
 • T +386 1 588 62 99 F +386 1 588 63 03
 • [email protected]
 • www.belinka-perkemija.com

Entry in the Ljubljana Court Register, Entry No.: 11227600

 • Share Capital: 6.200.631,00 EUR
 • Company Registration No.: 5487838
 • Tax No.: VAT SI69994021

LEGAL NOTICE

The website contains general information on Belinka Perkemija d.o.o. and its associated pdfcompanies, the operation of said companies and their products. The notice applies to everyone visiting the website; please read it carefully. By using the www.belinka-perkemija.com, the user confirms to have accepted and agrees with the conditions provided herein.

General Terms and Conditions

General Terms and Conditions

 

Company data

Company name: BELINKA PERKEMIJA kemična industrija, d.o.o.
Short company name: BELINKA PERKEMIJA, d.o.o.
Registration number: 5487838000
Tax number: SI 69994021
Entry number: 11227600, Companies Register, District Court in Ljubljana
Seat: Ljubljana
Business address: Zasavska cesta 95, 1231 Ljubljana – Črnuče
Telephone: +386(0)1 5886 299
Fax: +386(0)1 5886 263
E-mail: [email protected]

 

Legal information

All rights reserved. The notice refers to the home page and all sub-pages of the website www.belinka-perkemija.com. All information and material (text and pictures) on the www.belinka-perkemija.com website are protected by copyright and related rights and/or industrial property rights held by Belinka Perkemija d.o.o. and/or its associated companies. Users can use the website www.belinka-perkemija.com solely for their personal, non-commercial use. Using the www.belinka-perkemija.com in any other way, especially for commercial purposes, is prohibited.

Limited use of information and material

All information and material (text and pictures) published on the www.belinka-perkemija.com website can only be reproduced for non-commercial purposes, wherein retaining all stated warnings on copyright and related rights and/or industrial property rights. Said information and material is not to be copied, reproduced, or otherwise distributed for commercial purposes without an explicit written authorization from Belinka Perkemija d.o.o. and/or its associated companies.

Each reproduction or part of the content of the website must be marked with the Belinka Perkemija d.o.o. sign, in accordance with the rules of corporate identity – all rights reserved. The www.belinka-perkemija.com website also contains information from third parties and links to websites of third parties, whereby Belinka Perkemija d.o.o. is not responsible for their content and cannot give any guarantees in this regard. When visiting and using said linked websites, the responsibility of Belinka Perkemija d.o.o. is entirely excluded.

Belinka Perkemija d.o.o. can change this legal notice at any time, and it shall be binding for its users in the currently valid form; therefore, users are recommended to get closely acquainted with its content upon each visit of the www.belinka-perkemija.com website. Using www.belinka-perkemija.com website contrary to the rules laid down herein is prohibited. User who should use the www.belinka-perkemija.com website contrary to the rules laid down herein is fully responsible for his own actions.

Limited responsibility

All information and material on the www.belinka-perkemija.com are for informative purposes only. Belinka Perkemija d.o.o. is dedicated to providing accurate, updated and complete data on the www.belinka-perkemija.com website, however, it cannot guarantee its accuracy and completeness, and assumes no responsibility in this regards.

Users shall use the www.belinka-perkemija.com website and the content published on said website on their own responsibility. Neither Belinka Perkemija d.o.o. nor any other legal or natural person who contributed to the creation and design of the website, or is still collaborating with its updates, is responsible for any damage which might arise from accessing, using or the inability to use the information on these websites, or for any type of error or omission in its content.

Belinka Perkemija d.o.o. is not responsible for the damage (including that caused by viruses) a user might sustain on their software, mobile phone or any other device and/or application used to access said website, as a result of visiting or using the www.belinka-perkemija.com website. In addition, Belinka Perkemija d.o.o. is not responsible for any other type of damage which might be caused as a result of using or the inability to use the www.belinka-perkemija.com website. Belinka Perkemija d.o.o. reserves the right to change the www.belinka-perkemija.com website at any time, in whichever manner and regardless of the reason, without previous notice, and assumes no responsibility for any consequences of such modifications.